2.0. header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Opslag/Udskrifter >

2.0. header-Økonomi

Albiz rapporter

 

Du finder rapporterne under menuen: Økonomi – Opslag/Udskrifter – alBIZ Rapporter.

 

OBS! Det er ikke muligt at lave udtræk pr. klinik – hvis regnskabet omfatter flere klinikker, vises udtrækkene summeret for alle klinikker
i regnskabet. Nogle udtræk kræver Indkald version 2.0, det vil fremgå i al dente, hvilke udtræk det omfatter.

 

Sæt rettigheder

 

Knappen 'Sæt rettigheder' åbner et skærmbillede, hvor der kan gives rettigheder til udtræk.

clip0001-1

 

Her kan der krydses af hvilke brugergrupper, der har adgang til hvilke udtræk.

 

clip0002-2

 

Tilføj udtræk

 

Opstartsbilledet ser således ud:

 

clip0003

 

For at vælge hvilken albiz rapport du vil udskrive, skal du trykke på knappen 'Tilføj udtræk' og vælge udtrækket i dropdown listen.

 

clip0004

I al dente findes der standard udtræk, som kan vælges.

 

Flere udtræk i samme rapport

 

Hvis det ønskes kan en rapport indeholde flere udtræk samtidig. Det gøres ved at trykke på 'Tilføj udtræk' flere gange i samme rapport.

 

Rapport navnet kan ændres til et andet navn, hvis det ønskes. Det kan gøres nemmere at finde rapporten i arkivet.

 

clip0005

 

Hvis du vil nulstille alle valgte udtræk kan du trykke på knappen 'Fjern alle udtræk'.

 

Opsætning af parametre for rapporten

 

Afhængig af hvilket udtræk du har valgt, vil der være en række muligheder for at opsætte parametre for udtrækket. Følgende afsnit gennemgår de
generelle parameter opsætninger.

 

Periode – Fra dato – Til dato

Hvis du vil afgrænse udtrækket til en bestemt periode eller dato, kan det gøres i følgende felter:

 

clip0006

 

Periode – i listen kan du vælge mellem en række forud definerede periode angivelse.

 

Fra dato + til dato – hvis de forud definerede periode angivelser ikke kan anvendes, er det muligt selv at angive en ønsket periode.

Du kan aktivere dato felterne ved at fjerne fluebenet til højre for datofelterne. Vælg datoer via knappen 'kalender' eller indtast dato direkte i felterne.

clip0007

 

Behandlere

Standard er udtrækkene sat til at skrive ud for alle behandlere.

clip0008

 

Hvis klinikken har individuelt login til al dente, kan du vælge 'Aktuel behandler' i dropdown listen, så sættes udtrækket op til udskrive for den
behandler, som er logget ind i al dente.

clip0009

Hvis du fjerner fluebenet til højre for 'Behandlere', kan du via knappen 'Tilføj' vælge en eller flere behandlere. I listen kan du se, hvilke behandlere
der er valgt. Hvis du skal fjerne en behandler igen, kan du trykke på det røde kryds ud for behandlerens initialer.

 

Omsætning – Materialeforbrug – omkostninger

I udtræk, der indeholder økonomiske tal, skal der vælges, hvilke konti der skal indgå. Tryk på knappen 'Tilføj'.

clip0010

 

I listen vises hele kontoplanen, og der kan nu vælges den/de konti, som skal indgå i udtrækket under de forskellige grupper af
omsætning eller omkostninger.

 

.clip0011

OBS! Der må ikke både vælges drift/status konti og sum konti samtidig, så vil totalen i rapporten blive forkert.

 

Får du valgt forkert kan konti slettes ved at trykke på det røde kryds ud for kontoen.

clip0012

 

Budgetter

Hvis klinikken bruger budgetmodulet i al dente, kan der i rapporter med økonomiske tal laves en kolonne med budgettal. Tryk på 'Tilføj' og vælg
hvilket budget, der skal medtages i udtrækket.

clip0013

 

Vis rapport

Når du har opsat alle parametre som ønsket, så skal du trykke på knappen 'Opslag' øverst i skærmbilledet for at få vist resultatet på skærmen.

clip0014

 

Eksporter til csv fil eller udskriv rapport

Når rapporten er vist på skærmen kan du vælge, om du vil eksportere rapporten eller udskrive den.

clip0015

Gem som csv – gemmer det aktuelle udtræk i rapporten i en kommasepareret fil, der f.eks. kan åbnes i excel.

 

Gem samlet csv – gemmer alle udtræk i rapporten i en kommasepareret fil, der f.eks. kan åbnes i excel.

 

Udskriv – udskriver den aktuelle rapport til en printer.

 

Udskriv alt – udskriver alle udtræk i rapporten til en printer.

 

I rapporten kan du trykke på pilen ud for 'Brugte parametre' for at få vist, hvilke parametre der er valgt for denne rapport.

Hvis parametrene skal rettes kan du trykke på knappen 'Rediger Parametre' og du er tilbage i opsætning af parametre for rapporten.

Ønsker du sideskift før hvert udtræk kan du sætte flueben i 'Sideskift før', der hvor du ønsker rapporten delt op.

 

clip0016

 

Udskriv en tidligere rapport

Hvis du ønsker at køre en rapport, som du tidligere har lavet, kan du bruge knappen 'Se tidligere'.

 

clip0017

 

Der vises nu en liste sorteret på dato over alle de rapporter, der er afviklet.

 

clip0018

Vis – viser rapporten med parametre fra den dato rapporten sidst er kørt.

Igen – viser rapporten igen med mulighed for at redigere i parametre.

 

Skabeloner

Det er muligt at lave nogle skabeloner på rapporter, der f.eks. kan opsættes pr. behandler, så behandleren selv kan trække rapporten i al dente.

Vælg et udtræk og opsæt de parametre, som skal være gældende for rapporten.

 

clip0019

 

Gem – gemmer skabelonen. Det er muligt at give skabelonen et navn.

 

Slet – sletter den aktuelle skabelon.

 

Rediger – giver mulighed for at ændre rækkefølgen på de oprettede skabeloner.

 

Rettigheder til skabeloner

 

OBS! Brugeren skal have adgang til udtrækket før det giver mening at styre rettigheder på skabeloner. Se afsnit 'Sæt rettigheder' øverst i
denne her vejledning.

 

Der kan gives rettigheder til skabelonerne, så behandlerne ikke kan se hinandens rapporter. Dette kræver individuelle logins for hver
behandler i al dente.

 

Når du gemmer en skabelon og har navngivet den, kommer der et billede op, hvor du skal vælge hvilke brugere i al dente, der skal have
adgang til skabelonen. Rettigheder kan gives på gruppe- eller brugerniveau.

 

clip0020

 

Hvis der sættes flueben ud for en gruppe – identificeres ved at der i parentes står 'hele gruppen' – så gives der adgang til skabelonen for alle
brugere, der er tilknyttet den brugergruppe.

 

Hvis der, som vist ovenfor, er sat flueben ud for 1 bruger (UDL), så gives der kun adgang til skabelonen for den bruger. I parentesen efter UDL
står der, hvilken brugergruppe UDL tilhører.