9.0. Header Service og teknik

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Service og teknik > Service, support og licens >

9.0. Header Service og teknik

Licensrettigheder

 

1. Licensrettens omfang

 

Licensen til programmet er begrænset til det antal brugere der er anført i forbindelse med faktureringen. Brugsretten overdrages ikke ved levering,
men først ved betaling af det fakturerede.

 

Antal brugere defineres som det antal Pc'er, hvor programmet er installeret.

 

Kunden har brugsret til programmet, herunder ret til at overdrage programmet til en eller flere efterfølgere og/eller kompagnoner i samme praksis,
mod honorar til leverandøren for eventuel tilretning af programmet.

 

2. Kopiering af programmet

Kunden har ret til at kopiere programmet til brug på egen hjemmecomputer, samt i nødvendigt omfang at fremstille sikkerhedseksemplarer af det.
Tilsvarende gælder for manualer mv.

 

Såfremt kunden foretager ændringer i programmet bortfalder leverandørens vedligeholdelsesforpligtelse.

 

3. Ophavsret

Leverandøren bevarer, og kunden erhverver ikke, ophavsretten til programmer mv. omfattet af denne aftale.

 

Kunden får dog den fulde ophavsret og copyright til selvstændigt programmel og til fremtidige opdateringer og modifikationer heraf, hvis dette
programmel er udviklet for kundens regning, medmindre andet er aftalt.

 

Kunden er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom kunden er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i/på
programmet indsat/påsat af leverandøren om rettighedsforhold, varemærke o.l.

 

Leverandøren hæfter over for kunden for, at det leverede ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder.

 

4. Brugers valg af program

Kunden erklærer at være bekendt med programmet og dets funktioner, dels som specificeret i manualen, og dels som fremvist i demoversionen,
og kunden bærer således selv ansvaret for, at programmet mv. dækker kundens behov.

 

5. Rettelser af fejl

Leverandøren forpligter sig til at levere nyt program, såfremt mediet (Cd-rom) ikke er læsbart. Denne forpligtelse bortfalder, hvis kunden ikke er
tilsluttet et vedligeholdelses- og opdaterings abonnement.

 

Indtil 6 måneder efter levering af leverandøren forpligtet til at rette fejl i programmet.

 

Når kunden konstaterer problemer, der må antages at bero på fejl i de leverede programmer eller i dokumentationen, vil leverandøren yde bistand
til diagnose af problemet.

 

Ved konstatering af væsentlige fejl i programmet, er leverandøren forpligtet til straks at igangsætte en afhjælpning disse. Ubetydelige
programfejl kan dog rettes ved næste opdatering.

 

Kunden kan, hvis han er tilmeldt hotline, rette telefonisk henvendelse til leverandøren, når der opstår spørgsmål som kan relateres til softwaren.

 

6. Ansvarsforhold

Leverandøren påtager sig produktansvaret efter dansk rets almindelige regler. Leverandøren er endvidere forpligtet til at opretholde
produktansvarsforsikring i det leveredes levetid. Leverandøren er i ikke erstatningspligtig over for kunden i forbindelse med de skader der måtte
forekomme som følge af programfejl og lignende.

 

7. Force majeure

Ingen af parterne er ansvarlige over for hinanden, hvis der foreligger force majeure hos en part eller dennes leverandør, herunder krig og mobilisering,
borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af produktapparat, dødsfald af
nøglepersoner, import- og eksportforhold samt andre forhold uden den ramte parts kontrol.

 

Force majeure ved forsinkelse kan højest gælde med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for leverandøren
udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den
pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part uden ugrundet ophold, efter at force majeure er indtrådt.

 

8. Misligholdelse

Såfremt kunden måtte overtræde aftalen, ophører licensretten straks. Brugeren er forpligtet til uden kompensation at tilbagelevere programmet med
sikkerhedskopi og tilhørende dokumentationsmateriale til leverandøren. Leverandøren kan herudover kræve erstatning for det direkte tab, som han
måtte lide i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

Leverandøren indestår under misligholdelsesansvar for, at det leverede programmel mv. til enhver tid opfylder alle relevante myndighedsforskrifter,
og at programmellet til enhver tid blandt andet med hensyn til lovgivning, overenskomster, valuta, dato mv. vil blive rettet og ajourført.

 

9. Ophør

Licensretten er tidsubegrænset og kan derfor kun ophøre ved misligholdelse af nærværende kontrakt.

 

Uden for misligholdelsestilfælde, hvor ophævelse er aftalt kan ske straks, kan aftalen i øvrigt opsiges skriftligt. Fra leverandørens side er
opsigelsesvarslet 12 måneder, idet aftalen dog tidligst kan opsiges af leverandøren til udløb 5 år efter underskrivelsen. Fra kundens side er
opsigelsesvarslet 12 måneder.

 

Såfremt leverandøren kan anvise alternativ udbyder der er indstillet på at overtage nærværende kontrakt kan aftalen fra leverandørens side
ophæves med 6 mdr. varsel.

 

Uanset ophør og ophørsgrund har brugeren dog brugsret til programmet efter ophør i det omfang, det dokumenteres at være nødvendigt til brug
ved dokumentation over for offentlige myndigheder, fx domstole, voldgiftsinstitutter, skattevæsen og klageinstanser.

 

11. Fravigelser

Nærværende kontrakt kan kun fraviges ved skriftlig aftale mellem kunden og leverandøren, og ved samtidig attestation af brugergruppen.

 

 

10. Afgørelse af tvister

Enhver tvist, som måtte udspringe af denne aftale, søges først bilagt ved forligsforhandling. Såfremt en mindelig løsning ikke opnås, afgøres
tvisten af en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med "regler" for behandling af sager ved den almindelige
voldgiftsret i Danmark.